کاریران سوله
04 03 02 01
بازگشت

        پروژه: شرکت تعاونی مسکن عمران ایرانیان

:: فعالیتهای انجام شده: ساخت و نصب اسکلتهای فلزی

:: کارفرما: شرکت تعاونی مسکن عمران ایرانیان

:: حجم پروژه: 1800 تن
 


 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح