کاریران سوله
04 03 02 01


 
نام سمت تحصیلات سال اخذ مدرک
داوود درفشی مدیر عامل کاردانی فنی 1362
محسن درفشی قائم مقام مدیرعامل کاردانی فنی 1369
بهمن وجیهی سرپرست دفتر فنی کارشناسی عمران 1364
جابر درفشی سرپرست کارگاه شماره1 کاردان فنی 1365
روح ا... نجفی پور عضو دفتر فنی کارشناسی عمران 1381
رسول وثوق مدیریت پروژه کارشناسی مکانیک 1380
منصور درفشی سرپرست کارگاه شماره2 کارشناسی عمران 1387
محمدباقر میرزا پور کنترل پروژه کارشناسی ارشد عمران 1387
فرهاد اخوان عضو دفتر فنی کارشناسی ارشد عمران 1387
رحمان خاکی نهاد کنترل کیفی کارشناسی مواد 1384
مریم وثوق  امور بازرگانی  کارشناسی اقتصاد 1381
 الهه درفشی امور مالی کارشناسی کامپیوتر 1384
وحید محمدی  امور فنی کاردانی برق 1386

 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح